Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

INBEGO AB är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

Egenkontroll

Entreprenaderna kvalitetsdokumenteras enligt såväl våra leverantörers som våra egna krav. Alla projekt dokumenteras på arbetsplatsen och sparas i vår databas för enkel spårning.

Vår Kvalitetspolicy

INBEGO´s kvalitetspolicy bygger på vårt etablerade arbetssätt sedan starten, med systeminstallationer baserade på teknologiskt ledande kvalitetsprodukter. Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter:  Tillsammans skapar vi förtroende och kundnöjdhet. Genom ett positivt uppträdande, ordning och ordhållighet skapar vi en trygghet för kunden. Våra installationer, betongreparationer och vår service skall alltid hålla högsta kvalitet. Grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och fortsatta utveckling, är hur våra kunder uppfattar vårt arbete. Vi ska uppfylla våra kunders krav och helst överträffa deras förväntningar. Genom att alltid leverera det kunden förväntat sig – eller mer – skapar vi långsiktiga affärsrelationer. Kundernas förtroende kan bara vinnas och bibehållas genom ständiga förbättringar av vårt arbete. De framgångar och marknadspositioner som vi uppnått räcker inte för framtiden. Vi driver ständiga förbättringar av oss själva, våra leverantörer och våra system. Genom att verifiera kvalitetssäkringar och uppföljningar säkerställer vi en fortsatt utveckling av företaget.  Alla inom företaget har ansvar för kvaliteten. Alla anställda inom INBEGO – utan undantag – har ansvar för företagets kvalitet. Hög kvalitet kan bara uppnås genom effektivt lagarbete.

Vår Miljöpolicy

INBEGO AB är ett specialistföretag inom härdplast  - betongreparationer / förstärkning / kristallisering samt industrimålning. Rätt belagd yta kännetecknas av hög slitstyrka och lång livslängd. Våra medarbetare får genom kontinuerlig kompetensutveckling och ökat personligt ansvar ett gemensamt engagemang i företagets strävan för en bättre miljö. Vi ska välja samarbete med de materialleverantörer som använder de renaste råvarorna och vars produktionsstyrning tar en medveten miljöhänsyn. Vi ska ständigt uppgradera vår maskinutrustning och utveckla vår läggningsteknik med hänsyn till bästa miljöval och slutprodukt. Fastställda övergripande och detaljerade miljömål skall finnas tillgänglig för all personal, intern som extern. Vi ska använda våra egna erfarenheter samt söka samverkan med andra intressenter för att öka kunskap och medvetenhet för ett förebyggande miljöarbete. Vi ska med god planering styra mot minskad resursförbrukning genom effektiviserad materialhantering hela vägen från kontor – försäljning – inköp – transportsamordning – installation och hantering av emballage / avfall. Företaget skall arbeta mot ständiga förbättringar. Vi ska källsortera restprodukter för återanvändning, återvinning och energiutvinning.  INBEGO skall följa tillämpliga lagar och andra lokala krav. I samarbete med myndigheter, kunder och leverantörer arbetar vi aktivt med att utveckla väl fungerande system som gynnar miljön och INBEGO.

Vår Arbetsmiljöpolicy

INBEGO AB är ett specialistföretag inom härdplast -betongreparationer/förstärkning samt industrimålning. Rätt belagd yta kännetecknas av hög slitstyrka och lång livslängd.

Genom ett positivt uppträdande, ordning och ordhållighet, skapar vi en trygg arbetsplats för kunden och oss själva.

Vår verksamhet innebär inte några arbetsmiljörisker och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter.

Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i INBEGO ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljön på våra arbetsplatser ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Samtliga chefer samt varje medarbetare, har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och/eller yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. Det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och/eller mot den yttre miljön.

I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö - och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa konsekvenser samt minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Ledningen - INBEGO AB